Leveringsvoorwaarden B.S.B. Reclame V.O.F.

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: OFFERTES

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

Artikel 8: OVERMACHT

Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

Artikel 15: RECLAME

Artikel 16: GARANTIE

 normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

Artikel 17: BETALING

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

Artikel 19: VARIA

Artikel 20: DEPOT

1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24248788.

Januari 2014